അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഭൂമി പ്രശ്നത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി

Total Views : 44
Zoom In Zoom Out Read Later Print

അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനനീതി തൃശൂർ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ടിക്കാറാം മീണ IASന് കൈമാറിയ ശേഷം വിഎം സുധീരൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനനീതി തൃശൂർ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ടിക്കാറാം മീണ IASന് കൈമാറിയ ശേഷം വിഎം സുധീരൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു.See More

Latest Photos